_________________dnia ______________

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Imię i nazwisko nabywcy ­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

Dokładny adres____________________________________________________________

Nr telefonu ______________________________________________________________

Data nabycia towaru_____________ nr fa ______________________z dnia_____________

Nazwa towaru_____________________________________________________________

cena ___________________________

Opis  wad:_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:

___________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                             Czytelny podpis Nabywcy